Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Saldo

Är den skillnaden mellan tillgångar och skulder på ett konto, det vill säg pengarna du har att använda. Saldot kan därmed vara både positivt och negativt.

Strejk

Är när arbetstagarna vägrar att arbeta för att förhandla nya arbetsvillkor, löner, etc. Rätten till strejk och fackliga stridsåtgärder är reglerade och skyddade av lagen. Under strejken används fackens strejkkassor för att betala ut löner till de strejkande. Motsatsen till strejk är lockout, och är när arbetsgivarna vill förhandla nya arbetsvillkor, löner, etc.

Utgift

Är värdet på en tjänst eller vara vid det specifika köptillfället.

Valuta

Är ett lands betalningsmedel, i Sverige har vi den svenska kronan. Andra länder har exempelvis Euro, Dollar, Pund, etc. De olika valutorna värderas mot varandra och kan vara starka eller svaga vilket leder till att “man får mer för den” jämfört med andra valutor.

Vinst

Skillnaden man är kvar med efter företaget intäkter och kostnader.

Årsredovisning

Information om årets ekonomiska resultat för ett företag eller myndighet samlade. Den innehåller information, om tillgångar, skulder, vinst, etc.