Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Handelsbolag

Drivs av två eller flera delägare. Bolagsägarena kan vara både fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är ägarna ansvariga för företagets avgifter och skulder till skillnad från ett aktiebolag.

Hedgefond

En fond där placeringarna är mer fria än exempelvis aktiefonder. Hedgefonder får dessutom ta lån och blanka för att öka avkastningen, de anses även ha en högre risk än exempelvis aktiefonder. 

Högkonjunktur

När ett land befinner sig i högkonjunktur överstiger bruttonationalprodukten arbetet och kapitalet i landet. Högkonjunkturer brukar förknippas med hög efterfrågan, ett starkt läge på arbetsmarknaden och ett inflationstryck som är högre än normalt.

Inflation

Den allmänna prisnivån i en region, land eller världen ökar vilket betyder att penningvärdet minskar. Motsatsen till inflation är deflation.

Inkomst

Allmänt begrepp som syftar på brutto inflöde av pengar.

Intäkt

En inkomst under en viss definierad period. Under tidsperioden har inkomsten upparbetats och/eller blivit intjänad.

Investering

En ekonomisk satsning vars syfte är att tillgodoräkna sig en framtida avkastning. Det kan innebära att man satsar på högre kvalité, minskade kostnader eller ökade intäkter och kan uppnås med inköp av nya datasystem, fabriker, personal, etc.

Juridisk person

Är ett rättsobjekt som inte är en människa eller fysisk person. Juridiska personer betecknar bland anat aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, etc.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.