Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Deflation

Är när den allmänna prisnivån i en region, land eller världen sjunker vilket leder till att penningvärdet ökar. Deflation förekommer sällan men beror oftast på att den ekonomiska aktiviteten minskar. Motsatsen till deflation är inflation.

Fackförbund

En medlemsorganisation för arbetstagare. De driver fram frågor som arbetstagarna har till motparten, arbetsgivarna.

Fond

Är en samling av värdepapper som exempelvis aktier. Privatpersoner kan köpa andelar av fonden. Om fondens tillgångar stiger respektive sjunker gör även varje andel av fonden det. Fonderna är har i regel lägre risk än exempelvis aktier då fonden sprider ut riskerna. 

Företag

Är en juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet, bedriver försäljning av varor och/eller tjänster. Exempelvis kan företag vara vara en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag.

Fysiska personer

Är den juridiska termen för en människa/individ.

Ändra texte

n genom att kli

cka på Redigera i e

lemen

tets ram.